กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :12 ตุลาคม 2564 5:44 น.

กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง
งวดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง เป็นไปด้วยความคล่องตัวและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอกำหนดวันจำหน่ายสลาก

งวดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

สลากงวดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
จำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันจันทร์ที่ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๑)
” วันอังคารที่ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มสมาคม องค์กร มูลนิธิ)

ฉะนั้น ขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้มาติดต่อขอรับสลากได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี ตามบัญชีรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภาคกลางกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มสมาคม องค์กร มูลนิธิ รายละเอียดตามประกาศ ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (www.glo.or.th) ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวันจำหน่ายได้ตามความเหมาะสมและตัวแทนจำหน่ายสลากแต่ละกลุ่มต้องมาติดต่อขอรับสลากตามกำหนดวันของแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หากไม่มารับสลากตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของสงวนสิทธิ์ในการรับสลากไปจำหน่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีปวุฒิบาทกาจิตต์)
รองผู้อำนวยการ ทำการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th