ประกาศ! ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก งวด 1 ธันวาคม 2564

ผู้ประกาศ :(งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :27 ตุลาคม 2564 1:45 น.
วันที่บันทึก :27 ตุลาคม 2564 1:45 น.

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก
งวดสันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายสลากงวดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมารับสลากไปจำหหน่ายในระหร่าวงวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อมาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) เพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริณฑล และภูมิภาคหลายจังหวะและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว นั้น

เพื่อให้การจำหน่ายสลากในงวดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทน จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๓ (๗) มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมติคณธกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตัวแทนจำหน่ายสลากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๑.๑ ให้แจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลากงวดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

๑.๒ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะไม่จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากที่แจ้งๆม่ประสงค์จะจำหน่ายสลากและจะไม่จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะยกเว้นไม่บอกเลิกสัญญาและไม่ตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่าย เว้นแต่สำนักงานฯ มีประกาสเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๑.๓ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่แจ้งความประสงค์จะจำหน่ายสลากผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ชำระเงินค่าสลากภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๔ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากนิติบุคคล ประเภท สมาคม มูลนิธิ และองค์กรการกุศลแลพตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสร้างเครือข่าย GLO Official Sellers สามารถแจ้งความประสงค์ปรับลดจำนวนสลากที่ได้รับการจัดสรร

๒. การชำระเงินค่าสลาก

ตัวแทนจำหน่ายสลากส่วกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทบุคคลทั่วไป (รายย่อย) และคนพิการ ประเภทสมาคม องค์กร และมูลนิธิ ที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายให้ชำระค่าสลากได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

๓. การรับสลาก

๓.๑ ตัวแทนจำหน่ายในส่วนของภูมิภาค ที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำรพเงินค่าสลากเรียบร้อยแล้ว ให้รับสลากได้ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่จังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัดตามที่เคยปฎิบัติ

๓.๒ ตัวแทนจำหน่ายในส่วนกลาง ประเภทบุคคลทั่วไป (รายย่อย) ที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำรพเงินค่าสลากเรียบร้อยแล้ว ให้มารับสลากได้ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่สำนักงานฯ สนามบินน้ำ ตามที่เคยปฎิบัติ

๓.๓ ตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร และมูลนิธิ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำระเงินค่าสลากเรียบร้อยแล้ว ให้รับสลากตามที่เคยปฎิบัติ

ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่าย เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน อาจทำให้การจำหน่ายสลากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะจำหน่ายสลากให้ปฎิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Dists=ancing) เช่น การใส่ Face Shiield,สวมหน้ากากอนามัย,ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์,สวมถุงมือขณะจำหน่ายสลาก และรัษาระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร เป็นต้น โดยการปฎิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และสังคมส่วนร่วม เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) แบะทำห้การจำหน่ายสลากดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(หนุน ศันสนาคม)
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th