กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :12 ตุลาคม 2564 12:08 น.

กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดวันที่ 17 มกราคม 2565

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค
งวดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความคล่องตัวและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอกำหนดวันจำหน่ายสลาก

งวดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

สลากงวดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
จำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ มกราคม ๒๕๖๔
“วันจันทร์ที่ มกราคม ๒๕๖๔
“วันอังคารที่ มกราคม ๒๕๖๔ (กลุ่มสมาคมองค์กรมูลนิธิ)

ฉะนั้น ขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้มาติดต่อขอรับสลากได้ที่ศาลากลางจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณีตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายสลากต้องมาติดต่อขอรับสลากตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้เท่านั้น หากไม่มารับสลากตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการรับสลากไปจำหน่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีปวุฒิบาทกาจิตต์)
รองผู้อำนวยการทำการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th