ประกาศ เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :9 พฤศจิกายน 2564 3:30 น.

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก
งวดวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายสลากงวดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมารับสลากไปจำหน่ายในระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อมาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) เพิ่มขึ้นและยังมีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัดและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้น

เพื่อให้การจำหน่ายสลากในงวดวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นได้ดด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๓ (๗) มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และ (ฉบับบที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตัวแทนจำหน่ายสลากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๑.๑ ให้แจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลากงวดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิการยน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

๑.๒ สำนักงานสลากกินแบ่งรับาล จะไม่จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากที่แจ้งไม่ประสงค์จะจำหน่ายสลาก และจะไม่จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากที่ไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ โดยสำนังงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะยกเว้นไม่บอกเลิกสัญญาและไม่ตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่าย เว้นแต่สำนักงานฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๑.๓ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่แจ้งความประสงค์จะจำหน่ายสลากผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบบาล www.glo.or.th เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ชำระเงินค่าสลากภายในระยะเวลาที่แำหนด

๑.๔ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากนิติบุคคล ประเภท สมาคม มูลนิธิ และองค์กรกุศลและตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการสร้างเครือข่าย GLO Official Sellers สามารถแจ้งความประสงคืปรับลดจำนวนสลากที่ได้รับการจัดสรร

๒. การชำระเงินค่าสลาก

ตัวแทนจำหน่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทบุคคลทั่วไป (รายย่อย) และคนพิการ ประเภทสมาคม องค์กร และมูลนิธิ ที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายให้ชำระค่าสลากได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖พฤศจิการยน -๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

๓. การรับสลาก

๓.๑ ตัวแทนจำหน่ายในส่วนภูมิภาค ที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำระเงิน ค่าสลากเรียบร้อยแล้ว ให้รับสลากได้ในวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่จังหวัด และสำนักงานคลังหวัด ตามที่เคยปฏิบัติ

๓.๒ ตัวแทนจำหน่ายในส่วนกลาง ประเภทบุคคลทั่วไป (รายย่อย) ที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำระค่าสลากเรียบร้อยแล้ว ให้มารับสลากได้ในวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทีสำนักงานฯ สนามบินน้ำ ตามที่เคยปฏิบัติ

๓.๓ ตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร และมูลนิธิ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำระเงินค่าสลากเรียบร้อยแล้ว ให้สลากตามที่เคยปฎิบัติ

ทั้งนี้ สำนนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่าย เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีจ้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน อาจทำให้การจำหน่ายสลากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะจำหน่ายสลากให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น การใส่ Face Shield, สวมหน้ากากอนามัย,ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมถุงมือขณะจำหน่ายสลาก และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร เป็นต้น โดยการปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโบชน์แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และสังคมส่วนรวม เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) และทำให้การจำหน่ายสลากดำเนินการได้อย่างต่อเนื้องเป็นปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(หนุน ศันสนาคม)

ผู้อำนวนการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th