กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดวันที่ 1 และ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :11 พฤศจิกายน 2564 4:32 น.

กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดวันที่ 1 และ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลาก ในส่วนกลาง
งวดวันที่ ๑ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เพื่อให้การจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง เป็นไปด้วยความคล่องตัว และถือปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอกำหนดวันจำหน่ายสลาก งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

สลากงวดวันที่กุมภาพันธ์๒๕๖๕
จำหน่ายในวันองคารที่๑๘มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพุธที่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพฤหัสบดีที่๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มสมาคม องคืกร มูลนิธิ)
สลากงวดวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จำหน่ายวันพุธที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มสมาคม องคืกร มูลนิธิ)

ฉะนั้น ขอให้ตัวแทนจำหน่ายชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้มาติดต่อขอรับสลากได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี ตามบัญชีรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลางกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และ กลุ่มสมาคม องคืกร มูลนิธิ รายละเอียดตามประก่ศ ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (WWW.glo.or.th) ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวันจำหน่ายได้ตามความเหมาะสมแะตัวแทนจำหน่ายสลากแต่ละกลุ่มต้องมาติดต่อขอรับสลากตามกำหนดวันของแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หากไม่มารับสลากตามที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการรับสลากไปจำหน่าย

จึงประกาสมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th