กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดวันที่ 1 และ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :11 พฤศจิกายน 2564 5:06 น.

กำหนดวันจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดวันที่ 1 และ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลาก ในส่วนภูมิภาค
งวดวันที่ ๑ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เพื่อให้การจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความคล่องตัว และถือปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอกำหนดวันจำหน่ายสลาก งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

สลากงวดวันที่กุมภาพันธ์๒๕๖๕
จำหน่ายในวันองคารที่๑๘มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพุธที่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพฤหัสบดีที่๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มสมาคม องคืกร มูลนิธิ)
สลากงวดวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จำหน่ายวันพุธที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มสมาคม องคืกร มูลนิธิ)

ฉะนั้น ขอให้ตัวแทนจำหน่ายชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้มาติดต่อขอรับสลากได้ที่ศาสากลางจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายสลากต้องมาติดต่อขอรับสลากตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้เท่านั้น หากไม่มารับสลากตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับสลากไปจำหน่าย

จึงประกาสมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th