ประกาศสำนักงานสลากกินรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจำหน่ายสลาก ในส่วนกลาง งวดวันที่ 1 และ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :1 ธันวาคม 2564 7:12 น.

ประกาศสำนักงานสลากกินรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจำหน่ายสลาก ในส่วนกลาง งวดวันที่ 1 และ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลาก ในส่วนกลาง
งวดวันที่ ๑ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดวันที่ ๑ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเรียนว่า เรืยนว่า เนื่องจากในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอยกเลิกประกาศกำหนดวันจำหน่ายสลาก งวดวันที่ ๑ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เพื่อให้การจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง เป็นไปด้วยความคล่องตัวและถือปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.๒๕๑๗ สำนักงาสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอแจ้งกำหนดวันจำหน่ายสลาก งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้

กุมภาพันธ์ สลากงวดวันที่กุมภาพันธ์๒๕๖๕
จำหน่ายในวันอังคารที่๑๘มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๑)
” วันพุธที่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันพฤหัสบดีที่๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่มสมาคม องค์กร มูลนิธิ)
สลากงวดวันที่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จำหน่ายในวันพุธที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๑)
” วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่มที่ ๒)
” วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ฉะนั้น ขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้มาติดต่อขอรับสลากได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี ตามบัญชีรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลางกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มสมาคม องค์กร มูลนิธิ รายละเอียดตามประกาศ ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (www.glo.or.th) ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวันจำหน่ายได้ตามความเหมาะสมและตัวแทนจำหน่ายสลากแต่ละกลุ่มต้องมาติดต่อขอรับสลากตามกำหนดวันของแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หากไม่มารับสลากตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการรับสลากไปจำหน่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบดดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th