ประกาศสำนักงานสลากฯ เรื่อง รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก โครงการ สลาก 80 ประจำปี 65 ระยะที่ 2

ผู้ประกาศ :สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (งานจำหน่ายสลาก)
วันที่บันทึก :24 ธันวาคม 2564 5:27 น.

ประกาศสำนักงานสลากฯ เรื่อง รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (รายเดิม) เข้าร่วมโครงการ สลาก 80 ประจำปี 2565 ระยะที่ 2

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เรื่อง รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งในส่วนกลางแะส่วนภูมิภาค (รายเดิม)

เข้าร่วมโครงการ “สลาก ๘๐” ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒

ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะสร้างจุดจำหน่ายสลากตามราคาทั่วประเทศโดยในปี ๒๕๖๕ จะรับสมัครตัวแทยจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (รายเดิม) ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “สลาก ๘๐ ” เพื่อแกไขปัยหาการจำหน่ายสลากเกินราคา ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากตามราคาได้ตามจุดจำหน่ายสลากที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปใรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (รายเดิม) ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “สลาก ๘๐ ” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.จำนวนจุดจำหน่าย “สลาก ๘๐” ที่จะรับสมัครจำนวน ๑,๐๐๐ จุดจำหน่ายทั่วประเทศ

โดยจะกำหนดสัดส่วนตามจำนวนอำเภอแต่ละจังหวัด และพิจารณาเพิ่มเติมจุดจำหน่ายในกรณีที่มีจำนวนประชาชนกร แหล่งท่องเที่ยว ขนาดของพื้นที่ และเศรษฐกิจภายในจังหวัดนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เกินจากรอบจำนวน ๑,๐๐๐ จุดจำหน่าย

๒.คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ “สลาก ๘๐”

เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป (รายเดิม) ที่มีรหัสตัวแทนจำหน่ายอยุ่ในจังหวัดนั้น

๓.หละกเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สลาก ๘๐”

๓.๑ ต้องมีจุดจำหน่ายที่มีลักษณะอยู่กับที่อย่างถาวร เช่น อาคาร บ้าน ห้างสรรพสิรค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า ซุ้มขายของ หรือพื้นที่ให้เช่าชัดเจนโดยมีสัญญาเช้าหรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ ที่สามมารถตรวจสอบได้โดยห้ามเคลื่อนย้ายจุดจำหน่าย และห้ามเร่ขาย

๓.๒ ต้องมีสถานที่จำหน่าย และ ที่ทำการไปรษรีย์ที่จะรับสลากอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่ตนเองสมัคร

๓.๓ สถานที่ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสมสามารถจำหน่ายสลากได้ประจำทุกวัน และ/หรืออยู่ในทีเลที่อยู่ในชุมชนหรือมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก

๔.วิธีการสมัคร

๔.๑ ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไปรายเดิมในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาคที่สนใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน my GLO เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตนเองที่แจ้งไว้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๔.๒ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะส่งลิงค์การสมัครโครงการ “สลาก ๘๐” ผ่านแอปพลิเคชัน my GLO เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผุ้สมัครต้องแจ้งรายละเอียดของตนเองผ่าน ๒ ระบบดังนี้

๔.๒.๑ แอปพลิเคชัน my GLO

 • การบันทึกจุดจำหน่าย
 • วัน เวลา เปิด-ปิจุดจำหน่าย

๔.๒.๒ ระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์

 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และเบอร์ดทีศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • สถานที่จำหน่ายสลาก และสถานที่ใกล้เคียงจุดจำหน่ายสลาก
 • ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
 • ที่ทำการไปรษณีย์ที่ประสงค์จะรับสลากไปจำหน่าย
 • ภาพถ่ายตนเอง (ไม่เกิน ๖เดือน)
 • ภาพถ่ายสถานที่จำหน่ายสลาก
 • ระยะเวลาในการเปิดจำหน่ายสลากในแต่ละงวด
 • แนวทางในการจำหน่ายสลากตามราคา ๘๐ บาท
 • แนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปแล้วนำไปขายต่อเกินราคา

ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลที่ให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ตรงตามทีแจ้งไว้จะถือว่าผิดหลักเกรณฑ์ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

๕. วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สลาก ๘๐ “

๕.๑ สำนักงานสลากกินแบ่งรัญบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลตัวแทนจำหน่ายที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติ และหลักเกรณฑ์ที่กำหนด โดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ, การลงพื้นที่ หรือวิธีการอื่นๆเพื่อตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายจริงของผู้สมัครที่แจ้งไว้กับสำนักงานสลากกกินแบ่งรัฐบาลตามลำดับ หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถือว่าผิดหลักเกรณฑ์ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด สำหรับผู้สมัครส่วนภูมิภาค

๕.๒ สำนักงานสลากกินแบ้งรัฐบาลคัดกรองและจัดกลุ่มตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์ตามรายจังหวัด หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะถือว่าผิดหลักเกรณฑ์ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด และจะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารราคัดเลือก

๕.๓ สำนักงานสลากกินแบ้งรัฐบาลจะนำรายชื่อผู้สมัครที่่านเกณฑ์รายจังหวัดเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก หากมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเกินกว่าจำนวนที่ต้องการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะใช้วิธีคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) หรือวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด

๕.๔ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเรียกผู้สมัครที่ผ่านการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายตามที่แจ้งไว้ของแต่ละเขตพื้นที่ตามที่จำนวนที่กำหนด เข้ารับการอบรม เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐”

๕.๕ สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะกำหนดเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานฯในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐” รายใดสละสิทธิ์ หรือกรณีถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขที่สำนักงานฯ กำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐” ยังครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดต่อไป

๖. การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกและการแสดงตน

๖.๑ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐” ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๖.๒ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐” มารายงานตัวพร้อมจัดทำสัญญาใหม่และวางหลักประกันในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าราคาสลากที่ได้รับ ภายในวันเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณางวดที่ได้รับสลากเพิ่มเติมไปจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ได้การคัดเลือกตามความพร้อมของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ หากพบผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก และจะเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัวทดแทนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไป

๖.๓ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสลากตามราคาเพื่อให้ประชาชนทราบถึงจุดจำหน่ายสลากของโครงการ “สลาก ๘๐” ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนด

๗. สิ่งทีตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ “สลาก ๘๐” จะได้รับ

๗.๑ ได้รับสลากเพิ่มเติมรายละ ๒๐ เล่ม รวมกับของเดิม ๕ เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวดจำนวนไม่เกินรายละ ๒๕ เล่ม

๗.๒ จัดสรรสลากในรูปแบบที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำนด เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่าย

๗.๓ สิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์โครงการ “สลาก ๘๐” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก ๘๐”

๘. เงื่อนไขที่ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “สลาก ๘๐” ต้องปฎิบัติ

๘.๑ ด้านสถานที่จำหน่าย

 • ต้องจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่ายที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานฯ เท่านั้น ห้ามเคลื่อนย้ายจุดจำหน่าย หรือเร่ขาย
 • ต้องจัดบริเวณจุดจำหน่ายให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามใช้จุดจหน่าย รวมถึงตัวแทนจำหน่ายและบริวารที่ร่วมจำหน่ายสลากของโครงการไปจัดตั้งแผงจำหน่ายสลากเกินราคาในบริเวณเดียวกัน
 • ต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดจำหน่ายสลากของตน บันทึกการซื้อ-ขายสลากเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบ หรือร้องเรียนต่างๆ
 • ต้องแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา ที่จำหน่าย ระยะเวลาการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน my GLO รวมถึงจัดทำป้ายแสดงวัน เวลาในการเปิด-ปิดร้าน บริเวณจุดจำหน่ายให้ประชาชนทราบ
 • ต้องแต่งกายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตามที่สำนักงานฯกำหนด
 • กรณีที่จำหน่ายสลากหมดแล้ว ห้ามมิให้นำสลากที่อื่นมาขายเกินราคาที่จุดจำหน่ายของโครงการ โดยเมื่อจำหน่ายหมดแล้วให้มีป้ายแจ้งว่า “สลากจำหน่ายหมดแล้ว”

๘.๒ ด้านวิธีการจำหน่ายสลาก

 • ต้องจำหน่ายสลากตามรูปแบบที่สำนักงานฯ จัดสรรให้เท่านั้น พร้อมทั้งประทับตราสัญลักษณ์ตามที่ได้รับจากสำนักงานฯ บนสลากทุกฉยัยที่จำหน่าย
 • ต้องจำหน่ายสลากให้แก่ลูกค้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และ “เป๋าตัง” เท่านั้นและครบตามจำนวนสลากที่ได้รับไปจำหน่าย
 • ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ไม่เกินรายละ ๒๐ ใบ ต่องวด และห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง และห้ามขายให้กับตัวแทนจำหน่ายผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ที่ได้รับสลากไปจำหน่าย
 • ห้ามนำสลากไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่มบุคคลต่างๆ
 • ต้องไม่นำสลากแบบรวมชุดเกินกว่าที่สำนักงานฯ กำหนด หรือสลากเกินราคามาจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของโครงการ
 • บุคคลที่จำหน่ายสลากและจุดที่จำหน่ายสลากตามโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับจุดที่มีการขายสลากเกินราคา
 • หากตรวจพบว่าท่านหรือบริวารร่วมจำหน่ายมีการขายสลากเกินราคาบริเวณจุดจำหน่าย “สลาก ๘๐” จะถือว่าท่านไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานฯ กำหนด

๘.๓ ด้านการปฎิบัติตามสัญญาตัวแทนจำหน่าย

 • ต้องวางหลักประกันในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าราคาสลากที่ได้รับ หากมีการปฎิบัติผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกันตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนด
 • ต้องสามารถปฎิบัติตามสัญญา ระเบียบ ้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขั้นในอนาคตทุกประการ

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเกิดความสับสน ขอให้ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไปรายเดิมในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาคที่มีความสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น รายละเอียดการรับสมัคร การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๙๕๕๕ , ๐ ๒๕๒๘ ๙๕๔๑ – ๗, ๐ ๒๕๒๘ ๙๕๐๓ – ๗, ๐ ๒๕๒๘ ๙๕๐๓ – ๗, ๐ ๒๕๒๘ ๙๕๓๒ – ๗ และ ๐ ๒๕๒๘ ๙๕๑๑ -๒๓ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๙๙๙๙ ในวันและเวลาทำการ

สำนักงานสลากกินแบ้งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ หรือ ยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(หนุน ศันสนาคม)

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.glo.or.th